Agenda

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

Datum: 28 februari 2019
Tijd     : 20.00 uur
Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaaroverzicht
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:
  Aftredend en niet herkiesbaar : Marcus Weidenaar
  Het bestuur draagt als voorzitter voor: Jan Dijkstra
  Aftredend en wel herkiesbaar : Hendrik Nicolai
  Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur voor: Gerard Kloostra

(Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering gemeld
worden bij de voorzitter)

10. Mededelingen van het bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.